Jak założyć firmę transportową

 

  • Zakres działalności firmy transportowej
  • Wymagane dokumenty
  • Dokumenty niezbędne do wniosku
  • Ceny zezwoleń
  • Karta kierowcy
  • Kosztorys
   

Działalność transportowa mimo wielu złożonych czynników jest dość łatwym biznesem w Polsce. Jednym mankamentem tej branży są koszty, jakie ponosi przedsiębiorca. Niemniej jednak, aby prowadzić tę działalność potrzeba posiadać wiedzę, gdyż od samego początku przewoźnik musi pozyskać szyk pozwoleń. 

Zakres działalności firmy transportowej: 
Profile:

1. spedycja, czyli przewóz towarów,

2. transport międzynarodowy osób i towarów,

3. transport krajowy osób i towarów,

4. transport ekspresowy,

5. transport chłodniczy.

 

 

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Transport Krajowy udajemy się do odpowiadającemu naszemu zamieszkaniu Starostwa Powiatowego

Transport Międzynarodowy składasz formularz wniosku do Biura do Spraw Transportu Międzynarodowego.

 
Wymagane dokumenty: 
  • Odpis z CEIDG lub KRS.
  • Zaświadczenia/Oświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON).
  • Zaświadczenia/Oświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
  • Certyfikat kompetencji zawodowych. Jeśli go nie posiadasz zatrudniasz osobę, która ma odpowiednie uprawnienia poświadczając ww. Certyfikatem.

Certyfikat kompetencji zawodowych (egzamin z wiedzy o drogowym przewozie rzeczy i osób, potwierdzający umiejętności osoby egzaminowanej w dziedzinie obowiązujących przepisów celnych, umów międzynarodowych, przepisów transportowych). Koszt to 800 zł. NW dalszej kolejności należy uzyskać licencję na wykonywanie transportu drogowego lub/i w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy lub osób.

Dokumenty niezbędne do wniosku:
  • Dokument potwierdzający zatrudnienie osoby zarządzającej transportem tj. umowa z pracownikiem.
  • Oświadczenie osoby zarządzającej transportem w Twoim imieniu, że kieruje operacjami transportowymi nie więcej niż czterech różnych przedsiębiorstw, realizowanymi za pomocą nie więcej niż 50 pojazdów w sumie.
  • Oświadczenia o spełnieniu wymogu dobrej reputacji, również Twojego pracownika.
  • Oświadczenie, że Ty, Twoi kierowcy oraz wszystkie osoby wykonujące dla Ciebie przewozy, spełniacie wymagania określone w przepisach ustawy o transporcie drogowym, przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, oraz nie byliście skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku.
  • Oświadczenie o spełnieniu wymogu posiadania siedziby(lokal, co najmniej jeden pojazd,baza eksploatacyjna)
  • Dodatkowo mogą być potrzebne dokumenty potwierdzające to oświadczenie np. akt własności/umowa najmu, dowód rejestracyjny itp.
  • Dokument potwierdzający, że posiadasz (w formie finansowej lub majątkowej):
                         9 000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego, 
  5 000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy
 • Dokumentem potwierdzającym może być:
  Roczne sprawozdanie finansowe, poświadczone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę
  zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczenia, (zawierające ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej wydane przez bank lub firmę ubezpieczeniową, składające solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na wyżej określone kwoty)
 • Wykaz samochodów (z kserokopiami dowodów rejestracyjnych), oraz (jeśli samochody nie są Twoją własnością) dokument potwierdzający, prawo do dysponowania nimi (Umowa).
 • Opcjonalnie pełnomocnictwo, jeżeli nie załatwiasz tego osobiście.
 • Jak widzisz jest to dosyć uciążliwa procedura, więc jeżeli we wniosku wpisałeś, że chcesz zezwolenie/licencję na krócej niż 50 lat, to teraz to popraw. Nie chcesz chyba załatwiać tego za parę lat znowu.
Ceny zezwoleń:

 

Zezwolenie na przewóz osób 1000 zł
Licencja transportowa od 2 do 50 lat  od 200 zł - 5 000 zł
Za brak licencji kara wynosi  8000 zł
Przewozy regionalne  
1 rok od 250 zł
5 lat od 550 zł
Tachograf 1000 - 3000 zł
Ręczny tachograf 600 zł
Program komputerowy do odczytu tachografu 6000 - 20 000 zł
Reklama + strona internetowa 3000 - 4000 zł
   

Kurs na Certyfikat kompetencji zawodowych

1200zł

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników (egzamin i wydanie dokumentu)

800 zł
   

Koszt licencji krajowej (2-15 lat)

800 zł

Koszt licencji krajowej (15-30 lat)

900 zł

Koszt licencji krajowej (30-50 lat)

1000 zł

Koszt licencji międzynarodowej (na 5 lat)

4000zł + 440 zł (11%) za każdy wypis

Koszt licencji międzynarodowej (na 10 lat)

8000 zł + 880 zł (11%) za każdy wypis

Zaświadczenie o niekaralności

50 zł

Dokumenty potwierdzające dysponowaniem wymaganym kapitałem.

9.000 EURO na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego oraz 5.000 EURO na każdy następny pojazd (w formie rocznego sprawozdania finansowego, zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej wydanego przez bank lub firmę ubezpieczeniową).

Koszt OCP (rocznie)

700 zł – do kilku tysięcy

Psychotesty dla kierowców

100 zł

Koszt badań psychotronicznych badań kierowców

90zł

Okresowe szkolenia kierowców

ok. 650zł

Opłaty drogowe w Europie

ok. 0,14€ – 0,39€ / km

 

 Opłaty w paliwie (przy założeniu, że koszt zakupu litra diesla to 2,83 zł (51 proc.):

akcyza w paliwie

1,20 zł (22 %. ceny detalicznej)

opłata paliwowa

25 gr (5 %)

marża

1,04 zł (19 %)

Opłaty ekologiczne:Gazy lub pyły wprowadzane do powietrza

371,43 zł/kg (Jeśli obliczona opłata środowiskowa za dane półrocze nie jest wyższa niż 400 zł, podmiot jest zwolniony z obowiązku wniesienia tej opłaty.)

 

Gminny podatek od środków transportu

 

od ok. 550zł do ok. 2700 zł

 

Opłaty za zezwolenia międzynarodowe:

 

- do 6 miesięcy – 400 zł (zezwolenie) + 4 zł za każdy wypis z zezwolenia- do 1 roku – 800 zł (zezwolenie) + 8 zł za każdy wypis z zezwolenia- do 2 lat – 1.500 zł (zezwolenie) + 15 zł za każdy wypis z zezwolenia

- do 3 lat – 2.200 zł (zezwolenie) + 22 zł za każdy wypis z zezwolenia

- do 4 lat – 3.000 zł (zezwolenie) + 30 zł za każdy wypis z zezwolenia

- do 5 lat – 3.700 zł (zezwolenie) + 37 zł za każdy wypis z zezwolenia

 

Karta kierowcy
Karta Kierowcy

Wydawana na 5 lat, ale nie dłużej niż do upłynięcia ważności prawa jazdy. Każdy kierowca może posiadać i korzystać tylko z jednej imiennej karty.

 
Karta Przedsiębiorstwa

Umożliwiającą odczyt danych z tachografu, ale też „przypisanie” aktywności konkretnego samochodu, do konkretnego przedsiębiorstwa (firmy). Nie ma ograniczeń ilościowych – firma może mieć więcej niż jedną kartę. Wydawana na 5 lat, ale nie dłużej niż do upłynięcia ważności licencji / zezwolenia uprawniającego do wykonywania transportu.

Karta Warsztatowa

Wydawaną imiennie osobom prowadzącym prace serwisowe przy tachografach.

Karta Kontrolna

Wydawaną organom upoważnionym do kontroli danych zawartych w tachografie

 

Kosztorys:

 

Nazwa kosztu Ceny [zł]  [zł]  netto za  1 km [zł] Uwagi
  miesięczne roczne    
Paliwo (cenz brutto) za 1 l   5,76 zł  1,55  netto za 1 km, spalanie 33 litra na 100 km
Paliwo  12 400  148 800    
Podatek drogowy  291,66  3500  0,04  
OCP  83,34  1000  0,01  na jeden samochód
OC+AC  666,67  8000  0,08  
Amortyzacja  4166  50 000  0,07  
Wynagrodzenie 1 pracownika  1500  18000  0,19  
ZUS koszty pracodawcy  305,48  3665,70  0,04  
ZUS koszty pracownika  441,90  5302,8  0,06  
podatek dochodowy Pracownika  165  1980  0,02  
Diety  3000  36000  0,38  
Telefony  100  1200  0,01  
Materiały eksploatacyjne bez paliwa  333,34  4000  0,04  oleje, płyny, filtry, przeglady itp.
Opony  1400  16800  0,07  komplet na 250 tys km
Puste przejazdy 10%      0,25  wartość wyliczona przez instytut transportu samochodowego
     cena za 1 km  2,79  
Zysk   15% 0,42  zysk na  kilometrze
Cena + Zysk      3,21  za każdy km