Jak założyć przedszkole

CZY każdy może otworzyć przedszkole?

 

Przedszkole obejmuje dzieci od 3 do 6 lat, może być publiczne oraz niepubliczne. Placówkę oświatową może założyć każdy spełniając szereg wymogów. Osoba fizyczna, która zarejestruje działalność z zakresu oświaty nie ma obowiązku posiadania specjalnego wykształcenia. Nie wymaga się od włąściciela, aby sam prowadził placówkę, lecz kadra pedagogiczna musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi. Właściciel musi uzyskać wpis do ewidencji oraz pozytywną opinię Rady Przedszkoli.

 

 JAK otworzyć przedszkole - od czego zacząć?

Na początek oceńmy sytuację, nakierowujące mogą być pytania, które warto sobie zadać.


Ile dzieci potrzebuje opieki przedszkolnej?
Czy są wśród nich dzieci niepełnosprawne?
Czy miejsce w jakim lokalizujemy przedszkole zapewnia również dostęp do placu zabaw?
Czy warunki lokalowe spełniają wymogi?
Czy będziemy musieli zorganizować transport dla dzieci? 


Uświadommy sobie nasze możliwości.

Atuty – piękna okolica, warunki lokalowe, motywacja rodziców, dobre pomysły. Ważna jest też życzliwość lokalnej społeczności w szczególności w małych miastach tj. władze samorządowe, parafia, lokalny biznes, środowisko szkoły podstawowej, sołtys, emeryci.
W sprawach organizacyjnych poza pedagogami będziemy zobligowani do oddania obowiązków takich jak pilnowanie dokumentów, terminów urzędowych. Kolejnym pytaniem jest: czy stać nas na profesjonalną księgową?

 

Zadania jakimi musimy sprostać:
zapewnienie odpowiednich warunków działania palcówki (w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki)

 • wykonywanie remontów obiektu oraz zadań inwestycyjnych
 • zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej przedszkola
 • wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnienia realizacji programów nauczania, programów wychowawczych

Należy tu zaznaczyć, iż stowarzyszenia, fundacje i jednostki samorządowe mają dużo większe możliwości pozyskiwania funduszy unijnych na działalność oświatowo-wychowawczą niż przedsiębiorcy.

 

W przedszkolach niepublicznych formą zadośćuczynienia za prowadzone zajęcia jest wynagrodzenie. Wysokość opłat określa prowadzący placówkę, jak również w jego gestii pozostają warunki rekrutacji. Nauczyciele prowadzący zajęcia w palcówce niepublicznej powinni mieć kwalifikacje odpowiadające osobom w placówkach publicznych. Zatrudnienie osób wykwalifikowanych odbywa się na podstawie Kodeksu Pracy.

 

GDZIE prowadzić przedszkole i CO trzeba spełnić?

 

Pamiętać należy, iż projekt na użytkowanie lokalu musi przejść drogę urzędową zanim stanie się pełnomocnym dokumentem, aby to miało miejsce musimy udać się do następujących instytucji:

 

Gmina lub miasto w jakim planujemy lokalizacje przedszkola, powinniśmy zapoznać się z planem zagospodarowania przestrzennego, który określa możliwości usytuowania tego typu działalności na danym terenie, powinniśmy posiadać prawo do dysponowania lokalem tj. akt notarialny, umowa najmu lub użyczenia. Lokal powinien zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki dla podopiecznych jak i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami w tym celu potrzeba nam opinia Sanepidu oraz Straży Pożarnej. 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna określa normy powierzchni, jakości wody, liczby i usytuowania sanitariatów, niezbędnego wyposażenia przedszkola, oświetlenia, wentylacji, warunków koniecznych przy przygotowaniu i wydawaniu posiłków, warunków w pomieszczeniach socjalnych i inne. Natomiast w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej dowiemy się o wymogach przeciwpożarowych. Pamiętać należy iż wszelkie meble, urządzenia, wykładziny, okna, elementy wyposażenia muszą spełniać odpowiednie atesty.

 

Statut powinien być opracowany i nadany przez organ założycielski, powinien określać następujące zapisy:

 • nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania
 • osobę prowadzącą przedszkole
 • organ przedszkola oraz zakres zadań
 • organizację przedszkola
 • prawa i obowiązki pracowników oraz podopiecznych przedszkola
 • sposób uzyskiwania środków finansowania przedszkola
 • zasady przyjmowania uczniów przedszkola

 

Dyrektor

 

Do obowiązków dyrektora należy zajmowanie się sprawami kadrowymi, programem i dokumentacją przedszkola. Do niezbędnych kwalifikacji obejmowanego stanowiska - Dyrektora Przedszkola należą:

 

 • ukończone studia wyższe magisterskie wraz z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje nauczycielskie
 • ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania jak również alternatywą może być kurs kwalifikacyjny z ww. zakresu, prowadzony i spełniający przepisy w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
 • posiadać musi minimum pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego
 • posiada przynajmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora, w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywna ocenę w okresie czterech lat pracy w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko i uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego

 

Nadzór pedagogiczny

 

 • ocena warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola i nauczycieli
 • analiza i ocena efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
 • pomoc szkołom, placówkom i nauczycielom
 • inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych

 

Przedszkola niepubliczne równiez mogą starać sie o dofinansowanie

 

O otrzymywaniu z budżetu gminy finansowania dla niepublicznych przedszkoli mowa w art.90 ust. 1 ustawy o systemie oświaty. W przedszkolach niepublicznych przysługuje na każdego ucznia 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków biezących ponoszonych w przedszkolach pubicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku braku na danym terenie gminy publicznego przedszkola, podstawą  do ustalenia dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego.

 

Koszty i zyski

 

Koszty            Przychody miesięczne
Przystosowanie lokalu 95 000 - 300 000 zł Czesne   400 - 1 500 zł za dziecko
Wyposażenie (meble, zabawki) ok. 60 000 zł Zajęcia dodatkowe 25 zł za dziecko
Sprzęt multimedialny 10 000 zł    

 

Wynagrodzenie

 

nauczyciel 2 500 zł Dotacje oświatowe 5 000 - 15 000 zł
dyrektor 4 000 zł    
kucharka 1 500 zł Wpisowe 250 - 1 200 zł (jednorazowo)
Opłaty eksploatacyjne oraz czynsz 4 000 zł    
Posiłki, ubezpieczenie opłacane przez rodzica    

 

CZY warto?

 

Za:

 • Nauczanie dzieci daje wiele radości oraz satysfakcji                                                                       
 • Szczytna działalność
 • Dobre źródło zarobku
 • Duże szanse wzrostu na polskim rynku
Przeciw:
 • Spore wymogi dot. otwarcia i prowadzenia placówki
 • Dyskomfort oraz ograniczenie w prowadzeniu działalności spowodowane przez liczne kontrole i ciągły nadzór.
 • Opinia o przedszkolach prywatnych została nadszarpnięta poprzez kilka afer