Koniecznie zobacz!

Prev Next

Jak założyć biuro nieruchomości

18-03-2014 Hits:5055 Pomysl na biznes Super User

Jak założyć biuro nieruchomości

  .

Read more

Jak otworzyć kwiaciarnię

18-03-2014 Hits:69805 Pomysl na biznes Super User

Jak otworzyć kwiaciarnię

  .

Read more

Jak założyć restaurację

18-03-2014 Hits:6604 Pomysl na biznes Super User

Jak założyć restaurację

    Marzeniem wielu osób, którzy lubią gotować jest założenie własnej restauracji. Jednak nie jest to takie proste. Należy się zastanowić czy podołamy takiemu wyzwaniu i czy znajdziemy pieniądze na otwarcie takiej...

Read more

Jak założyć firmę sprzątającą

18-03-2014 Hits:5268 Pomysl na biznes Super User

Jak założyć firmę sprzątającą

Podstawowym elementem powstania firmy sprzątającej jest otworzenie działalności, nie potrzeba tu koncesji czy specjalistycznych certyfikatów umożliwiających otworzenie tego typu firmy. Przyjrzyjmy się bliżej jak wygląda to od "kuchni". Specyfika tej...

Read more

Jak otworzyć lombard

18-03-2014 Hits:69450 Pomysl na biznes Super User

Jak otworzyć lombard

  .

Read more

Spółka z o.o.

Co to?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót – sp. z o.o.) – licznie spotykana w krajach Europy, w tym w Polsce forma prawna przedsiębiorstwa  tworzona przez jedną lub więcej osób(zwanych wspólnikami), które odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa tylko w ograniczonym zakresie.

 

W Polsce spółka z o.o. jest najpopularniejszą formą prawną spośród spółek handlowych, czyli takich których funkcjonowanie regulowane jest przez Kodeks spółek handlowych.

 

Może być utworzona przez jeden lub kilka podmiotów (wspólników). Za zobowiązania wobec wierzycieli odpowiada sama spółka z majątku utworzonego przez wkład wspólników, nie zaś sami wspólnicy.

Spółka z o. o. zobowiązana została zgodnie z ustawą o rachunkowości do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Co roku spółka ma obowiązek przedłożenia w Urzędzie Skarbowym oraz Sądzie Rejestrowym sprawozdanie finansowe.

 

Spółka z o.o. Może być założona przez jedną lub wiele osób fizycznych lub prawnych, bądź jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej (Uwaga! Założycielem jednoosobowej spółki z o.o. Nie może być inna jednoosobowa spółka z o.o.). Gdy wspólnik jest tylko jeden, to jest zobowiązany do złożenia oświadczenia woli wobec spółki w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeśli jest jednocześnie jedynym członkiem zarządu to czynność prawna między wspólnikiem a spółką wymaga formy aktu notarialnego

 


 

 

1 stycznia 2012 wprowadzono możliwość rejestracji spółki z o.o. Przez Internet. Nazwa usługi to S24. Umożliwia nam to portal Ministerstwa Sprawiedliwości. Usługa ta wykorzystuje standartowy wzorzec umowy.

 

Dlaczego warto skorzystać z tej możliwości?

 

 • Brak kosztów notarialnych
 • Szybkość – (Rejestracja zwykle dokonywana jest w ciągu jednego dnia roboczego)
 • Obniżenie kosztów związanych z dostarczeniem dokumentów
 • W ciągu pierwszego roku działania usługi S24 zarejestrowano 3 689 spółek przez Internet (15% wszystkich zarejestrowanych tego roku)

 

 

Wymagania

 • Kapitał zakładowy: min 5 000 zł (może być wniesiony w formie gotówki lub aportów)
 • Umowa spółki w formie aktu notarialnego (Powstaje spółka z o.o. W organizacji, dlatego można uzyskać REGON, NIP oraz założyć konto bankowe)
 • Wpis do KRS(spółka zyskuje osobowość prawną)
Prawa i obowiązki wspólników

Prawa:

 • prawo głosu
 • prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu wspólników
 • prawo do udziału w zyskach
 • prawo do zbywania udziałów
 • prawo do nadzoru nad działalnością spółki
 • prawo do kontroli (Prawo do indywidualnej kontroli przez wspólnika może być wyłączone lub ograniczone, gdy ustanowiono Radę Nadzorczą lub Komisję Rewizyjną.)
 • prawo do żądania wyłączenia wspólnika ze spółki, przysługujące grupie wspólników posiadających udziały przekraczające połowę wysokości kapitału zakładowego

Obowiązki:

 • obowiązek wniesienia wkładu
 • obowiązek dokonywania dopłat w stosunku do udziału
 • obowiązek wyrównania brakującej wartości aportu
 • obowiązek dostarczania spółce powtarzających się świadczeń niepieniężnych
Sytuacje nadzwyczajne
 • wyłączenie wspólnika wymaga decyzji sądu  (może nastąpić tylko z ważnych powodów dotyczących tego wspólnika)
 • rozwiązanie spółki (spowodowane upadłością lub likwidacją) następuje dopiero w chwili wykreślenia z rejestru;
 • jeśli ogłoszono upadłość nie przeprowadza się rozwiązania po likwidacji.
Jak wybrać przedmiot działalności spółki?

Chcesz stworzyć spółkę? Pierwszą rzeczą, nad którą musisz się zastanowić to cel (najczęściej jest to zysk) i sposób w jaki ten cel chcesz osiągnąć. Musisz wiedzieć, jaki ma być przedmiot działalności spółki. Czy chcesz założyć pub, sklep, firmę transportową, firmę sprzątającą, firmę produkującą długopisy?

Przedmiot działalności spółki musisz ująć w umowie spółki, dlatego jest to takie ważne. Na stronie internetowej GUS można znaleźć Polską Klasyfikację Działalności, dzięki czemu łatwiej nam będzie określić przedmiot działalności. Dobrze jest, jeśli przedmiot działalności określimy jak najszerzej, dlatego, że gdy spółka będzie się rozrastać może rozpocząć działalność na obszarze nieprzewidzianym przez umowę. Gdy podamy szerszy zakres unikniemy kłopotów z Urzędem Skarbowym, który może nie uznawać za koszty uzyskania przychodu wydatków na cele nie związane z określonym w umowie przedmiotem działalności.

 

Jak założyć spółkę z o.o.

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zajmuje zazwyczaj od 6 do 10 tygodni. Jak wyglądają poszczególne etapy?

 1. Zawarcie umowy

  Umowa powinna być w formie aktu notarialnego. Poważnie zastanów się nad treścią, ponieważ dokładne przemyślenie tej kwestii pozwoli uniknąć problemów w przyszłości. Od momentu zawarcia umowy spółka funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 2. Wniesienie wkładu

  Kolejnym krokiem jest wniesienie wkładu przez wspólników na pokrycie kapitału spółki, który nie może wynosić mniej jak 5 000 zł, a wartość jednego udziału nie może być niższa niż 50,00 zł.

 3. Powołanie organów

  Następnie powołuje się zarząd. Zarząd można powołać w umowie spółki lub w innym akcie, ponieważ druga opcja jest często tańsza niż powołanie spółki w umowie. Jeżeli kapitał spółki nie przekracza 500 000 zł, a liczba wspólników liczy mniej niż 26 wspólników powołanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej jest opcjonalne.

 4. Rejestracja spółki

  Po spełnieniu powyższych kroków można zarejestrować spółkę w sądzie.

 

Zawarcie umowy

Umowa spółki powinna zawierać:

1. Nazwa i siedziba spółki

Zanim przystąpimy do napisania umowy spółki, powinniśmy sprawdzić czy inna spółka działająca na tym samym rynku nie działa pod nazwą, którą sobie wybraliśmy.
Dobrze jest, aby jako siedzibę firmy wpisać tylko miejscowość (np. Konin)zamiast konkretnego adresu. Zgromadzenia wspólników mogą odbywać się tylko w siedzibie spółki, dlatego takie rozwiązanie jest ułatwieniem.

2. Przedmiot działalności spółki

Najczęściej jest określany zgodnie z klasyfikacją PKD, choć nie jest to konieczne. Dlaczego? Ponieważ ułatwia to pracę przy wypełnianiu wniosku KRS-WM. Pamiętajmy o tym, żeby przedmiot działalności określić jak najszerzej.


3. Wysokość kapitału zakładowego.

Minimalna wysokość kapitału zakładowego to 5 000 zł. Im wyższy tym większe zaufanie klientów do spółki, lecz wraz z zwiększaniem wysokości kapitału ponosimy większe koszty sporządzenia aktu notarialnego i tym większy podatek od czynności cywilnoprawnych.

4. Udziały - czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział oraz 5. Liczba i wartość nominalna udziałów objęta przez poszczególnych wspólników

Zazwyczaj w umowach spółki przyjmuje się, że wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
Wtedy udziały w kapitale zakładowym powinny być równe i niepodzielne (np. 1 000 zł). Należy pamiętać o tym, że wartość udziału nie może być niższa niż 50 zł.


6. Czas trwania spółki (jeżeli jest oznaczony)

Zazwyczaj umowa spółki zawierana jest na czas nieoznaczony, lecz istnieje możliwość zawarcia umowy na czas oznaczony (np. 5 lat) lub czas realizacji konkretnego celu gospodarczego (np. budowa mostu). W takich przypadkach upływ czasu lub realizacja celu spowodują rozwiązanie umowy.

7. Rok obrotowy

Najczęściej rok obrotowy porywa się z rokiem kalendarzowym (1 stycznia – 31 grudnia). Istnieje możliwość obrania innego okresu (np. 1 kwietnia do 30 marca). Jedynym warunkiem jest, że wynosi on 12 następujących po sobie miesięcy. Dowiedz się czy przesunięcie roku obrotowego ma znaczenie dla Ciebie i Twojej spółki.


8. Inne postanowienia.
Powyższe postanowienia obowiązkowo muszą znaleźć się w umowie spółki. Zastanów się, czy nie warto wzbogacić umowy o inne postanowienia, które mogą ułatwić prowadzenie Twojej działalności gospodarczej. (np. dopłaty wspólników, kadencja zarządu, automatyczne umorzenie udziałów, wypowiedzenie umowy spółki)

Brak któregokolwiek (z wyjątkiem określonego w pkt 6) lub jego sprzeczność z prawem powodują nieważność zawiązania spółki.

 

Wniesienie wkładu

Po spisaniu umowy następuje moment, kiedy trzeba pokryć kapitał zakładowy.

Istnieją 2 rodzaje wkładów:

 • pieniężne
 • niepieniężne (aporty)

 

Wklad pieniężny polega na wpłacie gotówki do kasy spółki lub przelewie pieniężnym na rachunek spółki. Wkłądy pieniężne powinny być wniesione do dnia złożenia wniosku o rejestrację spółki, ponieważ do wniosku dołącza się oświadczenie zarządu, że kapitał został w całości pokryty.
Przedmiotem aportu mogą być rzeczy i zbywalne prawa majątkowe (np. autorskie prawa majątkowe, samochód, komputer, nieruchomości, przedsiębiorstwa, patenty, wzory przemysłowe lub użytkowe czy zwierzęta)

Wkładem wspólnika nie może być świadczenie pracy lub usług, niezbywalne prawa (np. osobiste prawa autorskie) lub roszczenie o utrzymanie rekonpensatyza mienie zabużańskie.

 

Dla prawidłości wniesienia wkładu do spółki nie jest konieczne zawieranie ze spółką odrębnych umów, skoro wkłady są określone w umowie spółki. Po zarejestrowaniu spółki konieczne będzie jeszcze raz zawarcie umowy w formie aktu notarialnego przenoszącej np własność nieruchomości na spółkę, gdy aportem jest właśnie nieruchomość.

Organem uprawnionym do dysponowania wkładami jest zarząd. Ani zgromadzenie wspólników, ani poszczególni wspólnicy nie mogą rozporządzać wkładami.

 

Organy

Zgromadzenie wspólników – jest to najwyższa władza spółki. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów, zaś w ważnych sprawach dla spółki kwalifikowaną większością głosów. Głosowania są jawne. Głosowanie może być tajne, jeśli zażąda tego przynajmniej jeden wspólnik.

Zarząd –  składa się przynajmniej z jednej osoby, powoływany oraz odwoływany jest przez zgromadzenie wspólników. Reprezentuje spółkę oraz prowadzi jej sprawy.
powoływany i odwoływany przez zgromadzenie wspólników; minimalny skład to 1 osoba; umowa spółki może zawierać odmienne uregulowania dotyczące sposobu powoływania członków zarządu. Prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje;

Rada nadzorcza bądź komisja rewizyjna (nieobowiązkowe ). Jeżeli kapitał spółki przekracza 500 000 zł, a liczba wspólników przekracza 25 oraz zawsze, wtedy gdy spółka z o.o. Powstała ze spółki Skarbu Państwa  powołanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej jest obowiązkowe, ponieważ organy te sprawują nadzór nad działalnością spółki. W pozostałych przypadkach jest to opcjonalne. Rada nadzorcza składa się z min. 3 członków, którzy powoływani oraz odwoływani są uchwałą wspólników.

 

Rejestracja – potrzebne dokumenty

Formularze:

 • formularz KRS-W3 – wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców,
 • formularz KRS-WE – wspólnicy spółki z o. o.,
 • formularz KRS-WK – organy podmiotu,
 • formularz KRS-WL – prokurenci (o ile są powoływani),
 • formularz KRS-WM – przedmiot działalności.
 • formularz NIP-2 – zgłoszenie identyfikacyjne dla urzędu skarbowego,
 • formularz ZUS-ZPA – zgłoszenie płatnika składek w ZUS,
 • formularz RG-1 wraz z załącznikiem – RG-D – wniosek do wojewódzkiego urzędu statystycznego (m. in. w celu uzyskania REGONu).

Dokumenty:

 • umowa spółki (2 egzemplarze)
 • oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione,
 • uchwała o powołaniu członków organów spółki (jeśli taka uchwała nie została zawarta w umowie spółki),
 • uchwała o powołaniu prokurentów (jeżeli zostali powołani)
 • lista wspólników – podpisaną przez wszystkich członków zarządu (lista wspólników powinna zawierać nazwę lub imię i nazwisko każdego ze wspólników wraz z podaniem liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich)
 • notarialnie poświadczone wzory podpisów członków zarządu oraz ewentualnych prokurentów
 • w przypadku spółki jednoosobowej – nazwisko i imię (albo nazwę i siedzibę) wraz z adresem wspólnika oraz zapisem, że jest jedynym wspólnikiem,
 • dokument wykazujący tytuł prawny do lokalu, np. umowa najmu,
 • nazwiska, imiona i adresy członków zarządu,
 • nazwisko, imię albo firmę i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika.
 • Niektóre sądy rejestrowe mogą wymagać oświadczeń członków zarządu o niekaralności za przestępstwa wymienione w art. 18 KSH, a także oświadczeń członków zarządu o posiadaniu zdolności prawnej do czynności prawnych (mimo tego, że żaden przepis nie nakłada na członka zarządu składania takiego oświadczenia).

Potwierdzenia wniesienia opłat:

 • sądowej opłaty rejestracyjnej w wysokości 1000 zł.
 • opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 500 zł.

Następnie oczekujemy na decyzję sądu. Gdy sąd rozpatrzy wniosek może wydać następujące decyzje:

 • Decyzję o wpisaniu do rejestru przedsiębiorców
 • Decyzję o odmowie wpisania do rejestru przedsiębiorców
  Dołączone jest wyjaśnienie podjęcia tej decyzji oraz przysługuje nam 14 dni na złożenie odwołania. Można także przygotować wniosek od nowa z uwzględnieniem uwag sądu i złożyć go ponownie.
 • Wezwanie do uzupełnienia wniosku
  Należy to uczynić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania

 

 

Jak założyć spółkę z o.o. przez internet?

Od 1 stycznia 2012r. można kożystać z uproszczonego trybu zawierania i rejestracji spółki z o.o. tj. z tzw. trybu S24. Zawieranie i rejestracja spółki w tym trybie odbywa się przez internet.

 

Umowa spółki sporządzana jest z wykorzystaniem wzorca umowy, bez formy aktu notarialnego a co za tym idzie bez kosztów taksy notarialnej. Do podpisu wystarczy posługiwać się zwykłym podpisem elektronicznym. Te cechy przesądzają o tym, że S24 jest tak popularne.

 

System ten jest dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Aby skorzystać z systemu należy się w nim zarejestrować, ponieważ tylko zarejestrowana osoba może zalogować się do systemu. Rejestracja spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca dostępna jest  dla zalogowanego użytkownika.

 

Swoboda ustalania treści umowy jest ograniczona, można wybierać jedynie pomiędzy wariantami uregulowań bądź uzupełnienia poszczególnych postanowień. Zakładając konto osoba podaje swoje dane osobowe, adresowe i ewentualnie kont bankowych oraz uwierzytelnia je podając login i hasło. Login i hasło stanowią podpis elektorniczny, który służy do logowania się i podpisywania dokumentów. Z tego systemu mogą korzystać obywatele polscy oraz cudzoziemncy. W razie nieposiadania obywatelstwa polskiego należy określić dowód tożsamości, jakim posługuje się ta osoba.  Należy wpisać dane, o które prosi system teleinformatyczny a system generuje wszelkie dokumenty (tj. umowa spółki, listy wspólników, wnioski KRS). Następnie należy zaopatrzyć dokumenty w podpis elekroniczny oraz uiścić opłaty sądowe do wniosku o wpis do KRS.

 

Konieczne jest współdziałanie wspólników przy ustalaniu treści umowy.Warunkiem skorzystania z rejestracji spółki z o.o. S24 jest wymóg, by każda osoba podpisująca dokumenty i/lub wniosek posiadała założone i aktywne konto w systemie eMS. Poza tym w chwili składania wniosku w trybie S24 wszystkie osoby podpisujące muszą znajdować się przy tym samym komputerze w celu podpisania dokumentów .

 

Wkłady na pokrycie kapitału zakładowego mogą być wniesione w terminie 7 dniu od dnia wpisania spółki do rejestru. Do chwili ich zapłaty będzie znajdować się informacja, że kapitał zakładowy nie został pokryty.

 

Koszty założenia spółki z o. o.

 

Rodzaj kosztu   Koszt
Sporządzenie umowy spółki taksa notarialna Jest określona w rozporządeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz powiększona o podatek VAT. Przy spółce z minimalnym możliwym kapitałem zakładowym (5 000 zł) taksa notarialna będzie wynosić 196,80 zł. Czasem notariusze dodają do umowy protokół z  pierwszego spotkania, na którym powoływany jest zarząd i pobierają za to dodatkową opłatę. Warto pamiętać, że ani protokół walnego zgromadzenia, ani uchwała o powołaniu członków zarządu nie muszą mieć formy aktu notarialnego.
podatek od czynności prawnych 0,5% od kapitału zakładowego pomniejszonego o wysokość taksy notarialnej i opłaty za wpis spółki do KRS i jej ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - 21,02 zł.
Notarialne poświadczenie podpisów członków zarządu oraz prokurentów 24,60 zł za każdy podpis
Wkład na pokrycie kapitału zakładowego Jeżeli włady są pieniężne, min 5 000 zł
Opłaty sądowe  wniosek o wpis do KRS 500 zł
wniosek o ogłoszenie wpisu w Monitorze sądowym i Gospodarczym 100 zł
Opłata skarbowa

170 zł

 

Kwoty te będą wyższe jeśli zdecydujesz się założyć spółkę o kapitale wyższym niż 5 000 zł.

 

W jaki sposób spółka z o. o. może pozyskać fundusze na inwestycje?

Jednym ze sposobów dofinansowania spółki są dopłaty wspólników, ale aby było to możliwe muszą być spełnione 2 warunki.

 

Po pierwsze umowa spółki musi zobowiązywać wspólników do dopłat. Jeżeli umowa nie nakłada takiego obowiązku należy to zmienić. Dla zmiany umowy spółki wymagana jest jednomyślna uchwała wspólników. Umowa spółki musi wskazywać granicę, do której spółka może żądać wspólnika do dopłaty.

 

Po drugie wspólnicy muszą podjąć uchwałę, w której zostaną określone: wysokość oraz terminy dopłat. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wszystkich wspólników równomiernie do ich udziałów.

 

Jeżeli uchwała nie dotyczy wszystkich wspólników lub wysokość dopłat poszczególnych wspólników nie jest proporcjonalna do ich udziałów, to taką umowę można zaskarżyć w drodze powództwa o stwierdzenie nieważności.

 

Opowiedzialność za długi spółki

Jeżeli przeciwko spółce toczy się egzekucja komornicza, która okazuje się bezskuteczna, wierzyciel moe wytoczyć przeciwko członkowi zarządu powództwo o uregulowanie długu spółki. Jeżeli członek zarządu wykaże, że w ciagu 2 tygodni od zaistnienia stanu niewypłacalności został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, albo, że taki wniosek nie został zgłoszony nie z jego winy, może uwolnić się od odpowiedzialności za długi spółki.

 

Jeżeli członek nie wykaże żadnej z tych okoliczności, to po zakończonym postępowaniu sądowym komornik będzie mógł prowadzić egzekucję z całego jego majątku.

 

Za zobowiązania podatkowe spółki członek zarządu odpowiada na podobnych zasadach. Wskazując majątek spółki, z którego urząd skarbowy może sobie ściągnać należność, można uwolnić się od odpowiedzialnośći za długi podatkowe.

 

Podobnie jest z zobowiązaniami z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz długami celnymi.

 

Kiedy nie warto?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest dla każdego. Dlatego warto przemyśleć, czy ten rodzaj spółki przyniesie więcej szkód czy korzyści.

Nie warto zakładać spółki z o.o.:

 • tylko po to, aby omijać ZUS. Próbując zmniejszyć koszty w ten sposób, wpakujemy się w sytuację, w której zjedzą nas podwójne koszty opodatkowania i wyższe koszty księgowości.
 • jeżeli masz tylko 5 000 zł i pomysł na biznes. Ten kapitał najczęściej jest niewystarczający.
 • wyłącznie dla prestiżu. Prezesów zarządów jest tylu, że na nikim taki tytuł nie robi wrażenia.
 • tylko dlatego, że kontrahenci lepiej postrzegają spółkę z o.o. W wyborze formy prowadzenia działalności powinieneś przeanalizować ważniejsze sprawy.
 • z tego powodu, że łatwiej jest sprzedać udziały w spółce z o.o., ponieważ do tego czasu, kiedy rozbudujesz na tyle przedsiębiorstwo, że ktoś będzie chciał kupić udziały, możesz zdążyć przekształcić się w spółkę.
 • w branżach, w których nie istnieje wysokie ryzyko niewypłacalności.