Koniecznie zobacz!

Prev Next

Jak założyć firmę windykacyjną

18-03-2014 Hits:13147 Pomysl na biznes Super User

Jak założyć firmę windykacyjną

      Windykacja jest to odzyskiwanie należności od dłużników, którzy uchylają się od płacenia. Jest to bez wątpliwości bardzo dobry sposób na pewny i wysoki zarobek. Założenie takiej działalności nie wiąże się...

Read more

Jak założyć biuro nieruchomości

18-03-2014 Hits:4611 Pomysl na biznes Super User

Jak założyć biuro nieruchomości

  .

Read more

Jak założyć sklep internetowy

18-03-2014 Hits:6157 Pomysl na biznes Super User

Jak założyć sklep internetowy

  Sklepy internetowe stają się coraz popularniejsze oraz coraz liczniejsze. Jest to dobra alternatywa dla handlowców stawiających swoje pierwsze kroki w tej branży, jak i dla handlowców tradycyjnych, ponieważ jest to...

Read more

Jak otworzyć kwiaciarnię

18-03-2014 Hits:59279 Pomysl na biznes Super User

Jak otworzyć kwiaciarnię

  .

Read more

Jak otworzyć agencję ubezpieczeniową

18-03-2014 Hits:37375 Pomysl na biznes Super User

Jak otworzyć agencję ubezpieczeniową

      Własna agencja ubezpieczeniowa jest szansą na dobry biznes, dlatego działalność ubezpieczeniowa wciąż zyskuje na popularności. Zwykle małe agencje świadczą usługi pośrednictwa dla kilku towarzystw ubezpieczeniowych. Najczęściej agencje działają w formie...

Read more

Spółka akcyjna

Co to?

 

Spółka akcyjna – rodzaj powszechnej w gospodarce wolnorynkowej spółki kapitałowej, której forma opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki i dzieli się go na akcje o równej wartości nominalnej.

Podstawą nabycia praw wspólnika (akcjonariusza) jest akcja, która może mieć charakter

 • imienny lub na okaziciela,
 • zwykły lub uprzywilejowany, co do prawa głosu
 • dywidendy bądź podziału majątku w razie likwidacji spółki

Jest to forma działalności dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Aby założyć spółkę należy wnieść kapitał w wysokości min. 100 000 zł.

 

Utworzenie spółki akcyjnej wymaga ustanowienia jej statutu w formie aktu notarialnego, dzięki czemu spółka nabywa osobowość prawną i odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

 

 

Osobowość prawna spółki oddzielona jest od osobowości prawnej właścicieli. Akcjonariusze są właścicielami i mają wpływ na sprawy przedsiębiorstwa o ile ich udział jest znaczący. Pierwotnymi akcjonariuszami są założyciele spółki. Mogą oni sprzedawać swoje udziały, np. na giełdzie. Z posiadanych akcji akcjonariusze czerpią korzyści, a mianowicie dochód w postaci regularnych dywidend, bądź zysk kapitałowy po sprzedaży akcji po wyższej cenie niż cena zakupu.

Główne cechy spółki akcyjnej:

 • umowa spółki z akcyjnej wymaga formy aktu notarialnego;
 • akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki, ponieważ spółka posiada osobowość prawną
 • aby założyć spółkę akcyjną kapitał zakładowy nie może być mniejszy niż 100 000 zł
 • akcje (udziały) w spółce mają równą wartość nominalną, a jedna akcja nie może mieć mniejszą wartość niż 1gr.
 • założenie spółki akcyjnej może nastąpić przez samych założycieli (ewentualnie łącznie z osobami trzecimi) lub w drodze publicznej subskrypcji
 • spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

 

Zakładanie spółki akcyjnej

 

Z chwilą objęcia akcji przez akcjonariuszy, powstaje spółka akcyjna w organizacji, zaś osobowość prawną nabywa w chwili wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
Zakładanie spółki akcyjnej można podzielić na 4 etapy:

 • Zawarcie aktu założycielskiego spółki oraz sporządzenie statutu
 • Pokrycie kapitału zakładowego
 • Powołanie organów spółki
 • Wpis do rejestru sądowego

 

Władze

 

Organami spółki są:

 • Zarząd

Jest powoływany na maksymalnie 5 lat i reprezentuje spółkę na zewnątrz oraz prowadzi jej sprawy. Na członkach zarządu ciąży zakaz konkurencji, natomiast nie ma ograniczenia co do liczby kadencji.

 • Rada nadzorcza

Składa się z min. 3 osób, a w spółkach publicznych min. 5, powoływanych i odwoływanych przez zgromadzenie akcjonariuszy, wykonuje stały nadzór nad zarządem

 • Walne zgromadzenie

 

Prawa i obowiązki

 

Prawa akcjonariuszy Obowiązki akcjonariuszy
 • prawo do otrzymania dywidendy w przypadku podziału wypracowanego zysku
 • prawo do udziału w walnym zgromadzeniu oraz zabierania głosu
 • prawo do rozporządzania posiadanymi akcjami
 • prawo do pozyskania informacji na temat działalności spółki
 • obowiązek wniesienia do spółki pełnego wkładu na akcje
 • obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych związany z akcjami imiennymi
 • obowiązek zwrócenia świadczeń, które zostały nienależnie przez akcjonariusza pobrane
 

 

 

Zalety i wady

 

Zalety Wady
 • proste gromadzenie kapitału oraz proste metody pozyskiwania kapitałów w trakcie trwania działalności poprzez emisję akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych
 • brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki
 • łatwe sprawdzenie wiarygodności spółki przez potencjalnych kontrahentów i potencjalnych akcjonariuszy
 • drogi, skomplikowany i czasochłonny proces rejestracji
 • duże wymagania formalne dotyczące działalności spółki
 • konieczność prowadzenia pełnej księgowości
 • konieczność zatrudniania specjalistycznej obsługi prawnej, finansowej i zarządczej
 • brak wpływu na działalność spółki przez mniejszych udziałowców
 • skomplikowany proces likwidacji