Koniecznie zobacz!

Prev Next

Jak założyć firmę szkoleniową

18-03-2014 Hits:4652 Pomysl na biznes Super User

Jak założyć firmę szkoleniową

Zalety: minimalny koszt założenia działalności usługi charakteryzujące się wysoką marżą sami powiększamy swoją wiedze nienormowany czas pracy   Priorytetem w firmie szkoleniowej jest strategia. Dziś szkolimy się niemal z każdej dziedziny. Nie tylko biznesu, ale również...

Read more

Jak założyć sklep internetowy

18-03-2014 Hits:5449 Pomysl na biznes Super User

Jak założyć sklep internetowy

  Sklepy internetowe stają się coraz popularniejsze oraz coraz liczniejsze. Jest to dobra alternatywa dla handlowców stawiających swoje pierwsze kroki w tej branży, jak i dla handlowców tradycyjnych, ponieważ jest to...

Read more

Jak otworzyć kwiaciarnię

18-03-2014 Hits:52732 Pomysl na biznes Super User

Jak otworzyć kwiaciarnię

  .

Read more

Jak otworzyć salon fryzjerski

18-03-2014 Hits:3572 Pomysl na biznes Super User

Jak otworzyć salon fryzjerski

  .

Read more

Jak założyć pizzerie

18-03-2014 Hits:53273 Pomysl na biznes Super User

Jak założyć pizzerie

  .

Read more

Spółka akcyjna

Co to?

 

Spółka akcyjna – rodzaj powszechnej w gospodarce wolnorynkowej spółki kapitałowej, której forma opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki i dzieli się go na akcje o równej wartości nominalnej.

Podstawą nabycia praw wspólnika (akcjonariusza) jest akcja, która może mieć charakter

 • imienny lub na okaziciela,
 • zwykły lub uprzywilejowany, co do prawa głosu
 • dywidendy bądź podziału majątku w razie likwidacji spółki

Jest to forma działalności dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Aby założyć spółkę należy wnieść kapitał w wysokości min. 100 000 zł.

 

Utworzenie spółki akcyjnej wymaga ustanowienia jej statutu w formie aktu notarialnego, dzięki czemu spółka nabywa osobowość prawną i odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

 

 

Osobowość prawna spółki oddzielona jest od osobowości prawnej właścicieli. Akcjonariusze są właścicielami i mają wpływ na sprawy przedsiębiorstwa o ile ich udział jest znaczący. Pierwotnymi akcjonariuszami są założyciele spółki. Mogą oni sprzedawać swoje udziały, np. na giełdzie. Z posiadanych akcji akcjonariusze czerpią korzyści, a mianowicie dochód w postaci regularnych dywidend, bądź zysk kapitałowy po sprzedaży akcji po wyższej cenie niż cena zakupu.

Główne cechy spółki akcyjnej:

 • umowa spółki z akcyjnej wymaga formy aktu notarialnego;
 • akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki, ponieważ spółka posiada osobowość prawną
 • aby założyć spółkę akcyjną kapitał zakładowy nie może być mniejszy niż 100 000 zł
 • akcje (udziały) w spółce mają równą wartość nominalną, a jedna akcja nie może mieć mniejszą wartość niż 1gr.
 • założenie spółki akcyjnej może nastąpić przez samych założycieli (ewentualnie łącznie z osobami trzecimi) lub w drodze publicznej subskrypcji
 • spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

 

Zakładanie spółki akcyjnej

 

Z chwilą objęcia akcji przez akcjonariuszy, powstaje spółka akcyjna w organizacji, zaś osobowość prawną nabywa w chwili wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
Zakładanie spółki akcyjnej można podzielić na 4 etapy:

 • Zawarcie aktu założycielskiego spółki oraz sporządzenie statutu
 • Pokrycie kapitału zakładowego
 • Powołanie organów spółki
 • Wpis do rejestru sądowego

 

Władze

 

Organami spółki są:

 • Zarząd

Jest powoływany na maksymalnie 5 lat i reprezentuje spółkę na zewnątrz oraz prowadzi jej sprawy. Na członkach zarządu ciąży zakaz konkurencji, natomiast nie ma ograniczenia co do liczby kadencji.

 • Rada nadzorcza

Składa się z min. 3 osób, a w spółkach publicznych min. 5, powoływanych i odwoływanych przez zgromadzenie akcjonariuszy, wykonuje stały nadzór nad zarządem

 • Walne zgromadzenie

 

Prawa i obowiązki

 

Prawa akcjonariuszy Obowiązki akcjonariuszy
 • prawo do otrzymania dywidendy w przypadku podziału wypracowanego zysku
 • prawo do udziału w walnym zgromadzeniu oraz zabierania głosu
 • prawo do rozporządzania posiadanymi akcjami
 • prawo do pozyskania informacji na temat działalności spółki
 • obowiązek wniesienia do spółki pełnego wkładu na akcje
 • obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych związany z akcjami imiennymi
 • obowiązek zwrócenia świadczeń, które zostały nienależnie przez akcjonariusza pobrane
 

 

 

Zalety i wady

 

Zalety Wady
 • proste gromadzenie kapitału oraz proste metody pozyskiwania kapitałów w trakcie trwania działalności poprzez emisję akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych
 • brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki
 • łatwe sprawdzenie wiarygodności spółki przez potencjalnych kontrahentów i potencjalnych akcjonariuszy
 • drogi, skomplikowany i czasochłonny proces rejestracji
 • duże wymagania formalne dotyczące działalności spółki
 • konieczność prowadzenia pełnej księgowości
 • konieczność zatrudniania specjalistycznej obsługi prawnej, finansowej i zarządczej
 • brak wpływu na działalność spółki przez mniejszych udziałowców
 • skomplikowany proces likwidacji